عضویت
همکاران ارجمند

ثبت نام کنگره پایان پذیرفته است!

در صورت موافقت وزارت بهداشت، در روز اول کنگره، ثبت نام همراه با امتیاز انجام خواهد شد.

در غیر اینصورت همکاران میتوانند بدون امتیاز ثبت نام کرده و از برنامه های علمی بهره مند شوند.