دکتر حسن رزمی

دکتر حسن رزمی

انجمن دندان پزشکی ایران در مدیریت کنگره ها همواره سیر صعودی را طی نموده است.

 

دکتر حسن رزمی مشاور وزیر بهداشت در امور دندان پزشکی و دبیر شورای آموزشی دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
 انجمن دندان پزشکی ایران در مدیریت کنگره ها همواره سیرصعودی را طی نموده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران مشاور وزیر بهداشت در امور دندان پزشکی در مراسم افتتاحیه پنجاه و هشتمین کنگره اکسیدا گفت:
استقبال از کنگره های انجمن دندان پزشکی ایران بیانگر این واقعیت است که انجمن در نظام سلامت و جامعه دندان پزشکی ایران از جایگاه درخوری برخوردار است.
دکتر رزمی در ادامه افزود:
امروزه دندان پزشکی ایران به خصوص در امر آموزش در دنیا حرف های بسیار برای گفتن دارد. اما آنچه که امروزه این بخش را تهدید می کند و باعث ایجاد نگرانی بین همکاران دندان پزشک شده است، تشکیل مراکز آموزشی خارج از رویه ها و استانداردها است که به کیفیت آموزش در همۀ عرصه ها چه بهداشت و چه پیشگیری لطمات جدی وارد می سازد.خوشبختانه سیاست گذاران و مسئولان با برنامه ریزی و طرح کروکلیوم های آموزشی دندان پزشکی عمومی  در سال 96 و 97 و نظارت های دوره ای بر آموزش های تخصصی و عزم دبیرخانه در رسیدن به اصل کمیت با مداخلات و توصیه های به موقع گام های موثری برداشته است.
ایشان در ادامه  با اشاره به وظیفۀ دبیرخانه شورای عالی علمی و تخصصی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در توجه به مطالبات جامعه در حوزۀ سلامت دهان و دندان افزود:
امیدوارم با توجه به سلامت دهان و دندان به خصوص در حوزۀ پیشگیری بتوانیم با استفاده از نیروهای حد واسط و باتدوین برنامه های مناسب و تخصیص بودجه لازم گام های موثری برداریم.زیرا چنانچه در عرصۀ پیشگیری اقدامات لازم را انجام دهیم در درمان هم مشکل نخواهیم داشت.و این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه انجمن های علمی،مراکز و متولیان حوزۀ سلامت دهان و دندان به طور هماهنگ با هم همکاری نمایند.
وی در ادامه با اشاره به تصور اشتباهی که از نیروهای حد واسط به عنوان رقیبی برای دندان پزشکان ایجاد شده است، حضور این نیروها را نه درحوزۀ درمان بلکه در بخش پیشگیری لازم و ضروری دانست.
وی توجه همه متولیان علمی و آموزشی را به امر استانداردها لازم و ضروری دانسته و تدوین دقیق پروتکل های اجرایی و بازنگری پروتکل ها و تجدید نظر در برنامه هایی که اثر بخشی کافی ندارند را از ضروریات بحث بهداشت دهان و دندان دانست.
مشاور وزیر در ادامه اهمیت و توجه به ایجاد انگیزه در هیئت های علمی دانشگاه ها را در تدوین برنامه های آموزشی مهم دانسته و تاکید نمود:
اگر انتظار داریم هیئت های علمی در تدوین برنامه ها بطور جدی ورود پیدا کنند باید انگیزه های این کار نیز در آنها تقویت شود و از اساتید و هیئت های علمی در این زمینه حمایت صورت گیرد.
مشاور وزیر بهداشت در امر دندان پزشکی افزود:
دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اهتمام ویژه ای به امر دندان و حوزه بهداشت سلامت دهان و دندان پزشکی دارند و هیچگاه به اندازه امروز وزارتخانه با سازمان های غیر دولتی و تخصصی دندان پزشکی تعامل و همکاری نداشته است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •