• 1355 |
  • 1401/01/19 |
  • 08:58

اصول درمان‌های اندودونتیک

کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران دکتر سهیل ‌آذرخش - روش‌های تعیین طول کارکرد کانال ریشه

جهت مشاهده ویدئو وبینار کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران، (دکتر سهیل ‌آذرخش - روش‌های تعیین طول کارکرد کانال ریشه) مورخ 19 فروردین ماه 1401 به این لینک مراجعه نمایید.

چاپ خبر