• 28 |
  • 1396/07/15 |
  • 14:52

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

ماده ۱

کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.

ماده ۲

هر سال حداکثر ۲۰ % از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی،« دامپزشکی »۲ قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند. تبصره ۱- برای داوطلبان رشته های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامائی محدودیت فوق ملحوظ نخواهد شد. تبصره ۲- اجرای مواد (۱) و (۲) مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع می باشد. تبصره ۳- مشمولین که از تاریخ ۱/۳/۱۳۶۵ دوره تخصص را در رشته مزبور سپری کرده اند از نظر نظام وظیفه تابع این قانون خواهند بود.۳

ماده ۳

کلیه فارغ التحصیلان موضوع ماده (۲) ملزم اند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور یک الی دو برابر، به تفصیل آئین نامه اجرائی انجام دهند. تبصره ۱- در صورت خودداری از خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزم اند علاوه بر خدمت وظیفه ۲برابر خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند. تبصره ۲- در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهی نامه و هر نوع تأییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه به عنوان عضو هیأت علمی یا انجام خدمات قانونی خواهد بود.

ماده ۴

اعضای هیأت عل می موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

ماده ۵

افراد موضوع این قانون باید ازنظر صلاحیتهای اخلاقی و علمی به تأیید مقامات ذی صلاح برسند.

ماده ۶

وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت دو ماه آئین نامه اجرائی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱) نقل از شماره ۱۲۰۲۶-۲۴/۳/۱۳۶۵ روزنامه رسمی ۲و۳)اصلاحیه براساس مصوبه مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی «عبارت دامپزشکی به ماده ۲ الحاق گردیده است و تبصره ۳ نیز به ماده ۲ الحاق شده است. »

چاپ خبر