• 30 |
  • 1396/07/15 |
  • 14:55

قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی وبهداشتی واصلاحیه های بعدی آن

نقل از شماره ۱۴۰۴۶-۹/۳/۷۲ روزنامه رسمی

ماده واحده

ماده واحده – مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷ می توانند طبق ضوابط مندرج در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ از حق محرومیت از مطب استفاده کنند.
تبصره ۱ -پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و دکترای علوم آزمایشگاهی در صورت نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عقد قرارداد خدمتی به شرط تأمین اعتبار مجاز به استفاده از حق محرومیت از مطب موضوع این قانون می باشند.
تبصره ۲ -دامپزشکان مشمول لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قوانین مربوط به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی مصوب ۲۸/۳/۶۴ و ۶/۱۰/۱۳۷۱ به شرط تأمین اعتبار می توانند از حق محرومیت از مطب موضوع این قانون استفاده نمایند.

چاپ خبر