• 38 |
  • 1396/07/16 |
  • 13:41

اسامی کاندیداهای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

اسامی کاندیداهای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

دکتر محمد بیات

دکتر سعید ساعی

دکتر مرتضی نشاندار

دکتر محمد صادق آخوندی

دکتر مهدی جوان

دکتر علی یزدانی

دکتر مهدی نصیبی

دکتر فرزین سرکارات

دکتر امین فلاحی

دکتر رضا میر معصومی

دکتر سیامک شایان امین

دکتر فرهاد محمدی

دکتر حاجی حسین طاهر سلطانی

چاپ خبر