• 41 |
  • 1396/07/16 |
  • 13:58

دکتر مرتضی نشاندار

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 بیوگرافی و سوابق

  دندانپزشک عمومی

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 از سال ١٣٧٣ تا حال

 کارشناس دادگستری در امور دندانپزشکی

 معاونت اداری مالی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال

 معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال

 مدیریت آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 قائم مقام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر

 عضویت در کمیته های اجرایی دانشکده دندانپزشکی با ١٧ حکم

 مدیر عامل شرکت شهسواران خورشید ایرانیان

 مدیریت اجرایی در شرکت های خصوصی از جمله شرکت ایران خودرو به مدت ١۴ سال

 مدیریت اجرایی در شرکت های خصوصی ، کارپذیر و کارینو در سمت های مدیر اداری مالی ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره از سال ١٣۵۶ الی ١٣۶۵

 

چاپ خبر