دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی ها

دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی ها

همکاران محترم اطلاع رسانی وهر گونه تبلیغات در زمینه درمان های پزشکی ودندانپزشکی از طریق هریک از رسانه های عمومی

همکاران محترم 
اطلاع رسانی وهر گونه تبلیغات در زمینه درمان های پزشکی ودندانپزشکی از طریق هریک از رسانه های عمومی اعم از مکتوب وفضای مجازی ،خصوصی دیداری و شنیداری تابع قوانین و مقرراتی است که توسط سازمان نظام پزشکی  تهیه و تصویب گردیده است و لازم است قبل از هر نوع تبلیغی از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته شود .
به منظور آشنایی همکاران با این قوانین ،دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی،مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی و امور پزشکی در فایل پیوست تقدیم می گردد. 

 

دستورالعمل

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •