مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۱

به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب مربی، استادیار، دانشیاری و استادی و رسیدگی به موارد دیگر مذکور در آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی براساس ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی، گروه پزشکی که مطابق مقررات استخدام هیأت علمی نمی توانند گروه ها و کمیته های رسیدگی برای انتخاب و انتصاب و ترفیع و ارتقاء و همچنین هیأت ممیزه را تشکیل دهند هیأت ممیزه مرکزی که در این مقررات هیأت نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲

ترکیب اعضای هیأت به شرح زیر است: ۱-۲- اعضای هیأت علمی از میان اعضای هیأت علمی و مؤمن و متعهد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی از مرتبه دانشیاری به بالا در رشته های مختلف دانشگاهی با توجه به تعداد کمیته های تخصصی برای یک دوره دو ساله با انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و منصوب می شوند. تبصره – چنانچه به تعداد کافی در یکی از رشته های تخصصی استاد و دانشیار وجود نداشته باشد عضو موردنظر از میان استادیاران همان رشته انتخاب می شود. ۲-۲- معاونین آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت می باشند. تبصره – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند حسب ضرورت یک نفر صاحبنظر در امور اداری و استخدامی را به عنوان مشاور هیأت انتخاب و منصوب نماید . مشاور در جلسه های هیأت بدون حق رای شرکت خواهد کرد.

ماده ۳

تعداد اعضای هیأت بین دو یا چهار نفر برای هر کمیته تخصصی با توجه به کمیته های موضوع ماده ۱۰ خواهد بود که حداقل نیمی از آنان باید در مرتبه استادی باشند.

ماده ۴

ریاست هیأت با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند یک نفر را به جانشینی خود انتخاب نماید.

ماده ۵

جلسه های هیأت حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود.

ماده ۶

برای تشکیل جلسه های هیأت دعوت از طرف رئیس هیأت یا جانشین او به عمل خواهد آمد همراه دعوت، صورت جلسه پیشین و دستور جلسه و مواردی که باید رسیدگی شود یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال خواهد شد.

ماده ۷

جلسات هیأت با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد . رای هیأت همواره مخفی است و تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یکی از اعضای هیأت (تعداد کل اعم از حاضر و غایب) اتخاذ می گردد.

ماده ۸

در صورتی که به جهاتی حضور عضو هیأت در جلسه ها میسر نباشد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند عضو دیگری برای بقیه مدت انتخاب و منصوب نماید.

ماده ۹

غیبت بدون عذر موجه عضو هیأت در دو جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در یک سال استعفا تلقی می شود و عضو دیگری برای بقیه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد.

ماده ۱۰

هیأت دارای کمیته های تخصصی در رشته های مربوط به شرح زیر خواهد بود. ۱-۱۰- کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی ۲-۱۰- کمیته تخصصی پزشکی بالینی ۳-۱۰- کمیته تخصصی دندانپزشکی ۴-۱۰- کمیته تخصصی داروسازی تبصره ۱- حداقل یک نفر از اعضاء تخصصی ۱ -۱۰ از اعضای هیأت علمی گروه بهداشت انتخاب می شوند. تبصره ۲- مسائل مربوط به گروه پرستاری و مامایی در کمیته تخصصی پزشکی بالینی مطرح می شود. تبصره ۳- کمیته ها می توانند در صورت لزوم به تشکیل کمیته های فرعی تخصصی اقدام نمایند و یا از کمیته های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه ها نظرخواهی نمایند.

ماده ۱۱

تعداد اعضاء هر کمیته حداکثر پنج نفر خواهد بود حداقل دو نفر آنها از اعضای هیأت و بقیه به تشخیص هیأت با رعایت تخصص از میان صاحبنظران و اشخاص ذی صلاح مؤمن و متعهد انتخاب می شوند با تشخیص و تعیین رئیس هیأت یکی از دو نفر اعضای هیأت، رئیس کمیته و یک نفر دیگر مخبر کمیته خواهد بود.

ماده ۱۲

برای تشکیل جلسه کمیته ها، دبیر هیأت از اعضاء کمیته مربوط دعوت به عمل خواهد آورد. تبصره – در صورت لزوم و به تشخیص هر کمیته رئیس یا نماینده تام الاختیار دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی، مؤسسه پژوهشی پیشنهاد دهنده و یا داوطلب احراز مرتبه علمی جهت ادای توضیحات به جلسه کمیته مربوط دعوت خواهد شد . در هر حال اتخاذ تصمیم تنها با حضور اعضاء کمیته و دبیر هیأت به عمل می آید.

ماده ۱۳

پیشنهادهای رسیده از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و یا پژوهشی باید مستند به مواد مربوط آئین نامه استخدامی هیأت علمی و متضمن نظر مقامهای مربوط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و یا پژوهشی پیش بینی شده در آئین نامه استخدامی و همچنین نظر صریح رئیس یا مؤسسه آموزش عالی و یا پژوهشی باشد . این پیشنهادها پس از طرح و بررسی در کمیته های تخصصی همراه با خلاصه پرونده و نظر کمیته برای صدور رای نهائی به هیأت ارائه می شود.

ماده ۱۴

غیبت اعضاء کمیته های تخصصی بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در یک سال استعفاء تلقی شده و به جای آنان اشخاص دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۵

دفتر هیأتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی عهده دار انجام کلیه امور اداری و مکاتبات و خدمات لازم مربوط به هیأت ممیزه مرکزی و کمیته های تخصصی آن زیر نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود . مدیرکل دفتر مزبور سمت دبیری هیأت را خواهد داشت.

ماده ۱۶

وظائف دبیرخانه هیأت بشرح زیر است: ۱- شرکت در کلیه جلسات هیأت و کمیته های تخصصی. ۲- تهیه گزارش از چگونگی فعالیت و نظرهای کمیته ها و ارسال آن به هیأت. ۳- تنظیم و نگهداری صورت جلسه های هیأت و نیز ارسال تصمیمات متخذه در هر جلسه برای اعضاء

ماده ۱۷

صورت جلسه های هیأت باید به امضاء رئیس یا جانشین او و دبیر هیأت برسد.

ماده ۱۸

مصوبات هیأت با امضاء رئیس هیأت یا جانشین او به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و یا پژوهشی مربوط ابلاغ 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •