قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

ماده ۱

کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.

ماده ۲

هر سال حداکثر ۲۰ % از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی،« دامپزشکی »۲ قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند. تبصره ۱- برای داوطلبان رشته های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامائی محدودیت فوق ملحوظ نخواهد شد. تبصره ۲- اجرای مواد (۱) و (۲) مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع می باشد. تبصره ۳- مشمولین که از تاریخ ۱/۳/۱۳۶۵ دوره تخصص را در رشته مزبور سپری کرده اند از نظر نظام وظیفه تابع این قانون خواهند بود.۳

ماده ۳

کلیه فارغ التحصیلان موضوع ماده (۲) ملزم اند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور یک الی دو برابر، به تفصیل آئین نامه اجرائی انجام دهند. تبصره ۱- در صورت خودداری از خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزم اند علاوه بر خدمت وظیفه ۲برابر خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند. تبصره ۲- در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهی نامه و هر نوع تأییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه به عنوان عضو هیأت علمی یا انجام خدمات قانونی خواهد بود.

ماده ۴

اعضای هیأت عل می موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

ماده ۵

افراد موضوع این قانون باید ازنظر صلاحیتهای اخلاقی و علمی به تأیید مقامات ذی صلاح برسند.

ماده ۶

وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت دو ماه آئین نامه اجرائی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱) نقل از شماره ۱۲۰۲۶-۲۴/۳/۱۳۶۵ روزنامه رسمی ۲و۳)اصلاحیه براساس مصوبه مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی «عبارت دامپزشکی به ماده ۲ الحاق گردیده است و تبصره ۳ نیز به ماده ۲ الحاق شده است. »

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •