قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

ماده ۱

١- نقل از شماره ١٣٩٩۶ – ۹/۱/۱۳۷۹ روزنامه رسمی

ماده ۱- به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور، صندوقی تحت عنوان که « صندوق رفاه دانشجویان » در این قانون صندوق نامیده می شود، در هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود. تبصره ۱ : کلیه اموال و دارایی های صندوق فعلی رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیرمنقول تحت نظر هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعداد دانشجویان موجود بین صندوقهای رفاه دو وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شد. تبصره ۲ : هر یک از دانشگاههای غیر دولتی نیز می توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به تأسیس صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

ماده ۲

اهداف صندوق به شرح ذیل است : ۱- اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان. ۲- اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می کنند. ۳- اعطای وام در سایر موارد ضروری. تبصره – میزان و نحوه پر داخت وام و کمک هزینه تحصیلی به تصویب هیأت امناء صندوق خواهد رسید و به نحوی عادلانه و یکنواخت میان دانشجویان توزیع می گردد.

ماده ۳

بودجه صندوق دو وزارتخانه از محل کمکهای دولت، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، درآمد حاصله از سرمایه گذاریهای وجوه مازاد صندوق، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهکاران و اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی تأمین خواهد شد. تبصره – بودجه صندوق دانشگاههای غیر دولتی از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و وجوه از محل برگشتی اقساط بدهکاران تأمین می شود.

ماده ۴

هر صندوق زیر نظر هیأت امنایی با ترکیب زیر اداره خواهد شد: ۱- وزیر ذیربط (رئیس هیأت امناء). ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی. ۳-وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی. ۴- معاون امور دانشجویی وزارتخانه ذیربط. ۵-رئیس صندوق و دبیر هیأت امناء. تبصره ۱: هیأت امناء دانشگاههای غیر دولتی متشکل از اشخاص ذیل خواهد بود: ۱- رئیس دانشگاه (رئیس هیأت امناء) ۲- معاون مالی دانشگاه ۳-معاون آموزشی دانشگاه ۴-معاون دانشجویی دانشگاه ۵- رئیس صندوق ( دبیر هیأت امناء) تبصره ۲- رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت امناء برای مدت چهار سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است . تبصره ۳ – اساسنامه صندوق مشتمل بر وظائف و اختیارات هیأت امناء وظائف رئیس صندوق امور مالی صندوق، مقررات پرداخت کمک هزینه و وام و نحوه استرداد آن و اخذ تضمین لازم در این زمینه، بنا به پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ – اساسنامه صندوقهای دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی به پیشنهاد ریاست دانشگاه به تصویب هیأت امناء دانشگاه مربوطه خواهد رسید. تبصره۵ *-امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ است. *- الحاقیه براساس مصوبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

ماده ۵

از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ وسایر مقررات مغایر ملغی می گردد.۱ ۱- قانون تشکیل صندوق رفاه مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲:

مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲

قانون تشکیل صندوق رفاه مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲: ماده واحده – به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده می شود با استفاده از اعتبارات دولتی و کمک های بخش خصوصی صندوق رفاه دانشجویان را تشکیل دهد. صندوق مزبور زیر نظر هیأت امناء اداره خواهد شد وظایف صندوق و ترکیب هیأت امناء و اختیارات آن هاو ترتیب اداره و بهره برداری از وجوه صندوق و ضوابط و شرایط اعطای وام و کمک به دانشجو یان دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی و دولتی و نحوه بازپرداخت وام های دریافتی دانشجویان تابع اساسنامه ای است که به پیشنهاد وزرات علوم و آموزش عالی به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید. اعتبار لازم برای کمک سالانه دولت به صندوق به همین عنوان در قانون بودجه کل کشور منظور می شود و در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می گیرد. وزارت علوم و آموزش عالی به منظور رفاه دانشجویان خارج از کشور و دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز صندوق های جداگانه تشکیل می دهد و اساسنامه مربوط را به ترتیب مذکور پس از تصویب به موقع اجرا می گذارد. تبصره – موسسات آموزش عالی غیر دولتی برای استفاده از صندوق رفاه دانشجویان هر سال درصدی متناسب از درآمد خود را طبق اساسنامه این قانون به صندوق مربوط پرداخت خواهند کرد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۵۲ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی » تبصره : جهت جلوگیری از توقف امور مربوط به رفاه دانشجویان تا تصویب اساسنامه و انتقال اموال و دارایی های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱) به مراجع ذیربط، صندوق فعلی رفاه به کار خود ادامه خواهد داد. « قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است».

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •