قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه های بعدی

قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه های بعدی

مصوبهبه موجب مصوبه جلسه ۲۵/۱/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهنگستانها بر مبنای تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه به عنوان مؤسسه پژوهشی تلقی شده و بنابراین می توانند از قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی استفاده نموده و بهره مند شوند. مصوب جلسات ۱۸۱و ۱۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷

ماده ۱

(اصلاحی ۲۵/۱/۷۱)- هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود (مؤسسات پژوهشی که وابسته به وزارتخانه فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود ) که در این قانون« مؤسسه » نامیده می شود هیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.۱ الف – وزیر ب – رئیس مؤسسه ج – ۴ تا ۶ تن از شخصیت های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند. د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه تبصره – حداقل دو تن از شخصیت های بند«ج» باید از اعضای هیأت علمی دانشگاهها باشند.

ماده ۲

(اصلاحی ۳۰/۱۱/۶۰) اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای ۴ سال عضویت در هیأتهای مذکور امضا می نماید . اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیأت امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. ۲ تبصره (الحاقی ۳۰/۱۱/۶۹) رئیس شورایعالی به منظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مأ مور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.۳ ۱- به موجب بند ۹ مصوبه بازنگری مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درخصوص آموزش عالی مصوب ۵/۸/۷۷ ضوابط کلی و وظایف هیأتهای امناء را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می کند واعضاء با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و تصویب آیین نامه اجرایی و اصلاح آن نیر برعهده دستگاه اجرایی است. ۲ و ۳- اصلاحیه براساس مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۳

ریاست هیأت امناء مؤسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴

دبیر هیأت امناء رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵

(اصلاحی ۲۵/۱/۷۱) وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر هیأت امناء قرار دهند . در چنین مواردی کلیه رؤسای مؤسسات عضو هیأت امناء می باشند و دبیر این هیأت را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهند کرد.

ماده ۶

در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تأسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صادر شده است وزیر یامسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده (۱)عضویت و ریاست هیأت امناء را عهده دار خواهد بود. تبصره(اصلاحی ۳۰/۱۱/۶۹)در اینگونه مؤسسات انتصاب سایر اعضاء بند (ج) ماده (۱) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده (۲) اصلاحی و تبصره الحاقی به ماده مذکور انجام می گردد. ۱ ۱- اصلاحیه براساس مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ۳۰/۱۱/۶۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۷

وظایف و اختیارات هیأت امناء: الف – تصویب آئین نامه داخلی. ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. ج – بررسی و تصویب مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود. د- تصویب بودجه تفضیلی مؤسسه. ه – تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه. و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن. ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای مؤسسه. ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی. ط – تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد. ی – پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین ها ) که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد. ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ل – تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن. م- بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود. ن – تصویب مقررات استخدامی هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸

اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفًا در قالب برنامه و بصورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه به مآخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلا ًدر اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

ماده ۹

امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

ماده ۱۰

رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسه براساس آیین نامه ای خواهد بود که برحسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۱۱

مادام که هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •