اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

ماده (۲) و تبصره ماده ۶ قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی (موضوع مصوبه شماره ۳۸۶ /د ش مورخ ۲۹/۱/۶۸ شورایعالی انقلاب فرهنگی )بشرح زیر اصلاح و تکمیل می گردد.
الف : ماده ۲ -(اصلا حی)اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای ۴ سال عضویت در هیأتهای مذکور امضاء می نماید . اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیأت امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
تبصره (الحاقی )- رئیس شواریعالی به منظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مأمور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.
ب – تبصره ماده ۶-(اصلاحی) در این گونه مؤسسات انتصاب سایر اعضاء بند (ج) ماده (۱) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده ۲(اصلاحی) و تبصره الحاقی به ماده مذکور انجام می گردد

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •