دکتر فرزین سرکارات

دکتر فرزین سرکارات

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 برنامه ها

 بیوگرافی و سوابق

 اهداف و برنامه ها
 ۱ . آموزشی :
 الف( با توجه به نقش پررنگ انجمن های علمی )انجمن مادر و انجمن های علمی
 تخصصی( در امر آموزش جامعه دندانپزشکی و با توجه به بند )د( ماده ۳ از فصل
 دوم قوانین نظام پزشکی که اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضا را به عهده این
 سازمان گذاشته است، جهت انجام صحیح این امر و عدم تداخل با نقش انجمن های
 علمی کلیه برنامه های آموزشی سازمان نظام پزشکی در زمینه آموزش
 دندانپزشکان بهتر است با هماهنگی با انجمن های علمی صورت پذیرد.
 ب( یکی از معضلات کنونی جامعه دندانپزشکی ازدیاد بی رویه دانشکده های
 دندانپزشکی و به تبعه آن فارغ التحصیلان این رشته می باشد که چه از لحاظ کمیت
 و چه از لحاظ کیفیت باعث آسیب جدی به حرفه دندانپزشکی خواهد شد.
 براساس بند )ق( از ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان وظیفه مشورتی و مشارکت در
 تعیین ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی بر عهده این سازمان گذاشته شده
 است که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است. لذا مشارکت
 فعال در زمینه فوق می تواند به رفع بسیاری از مشکلات جامعه دندانپزشکی کمک
 نماید.
 ج( یکی از معضلات دیگر در زمینه آموزشی تغییر کوریکولومهای آموزش
 دندانپزشکی و اورلپ بسیاری از رشته های تخصصی دندانپزشکی با یکدیگر و با
 تخصص های گروه پزشکی است. بر اساس بند )س( از ماده ۳ فصل دوم قانون
 سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و برنامه های مهم برای نماینده دندانپزشکان
 در این سازمان پیگیری فعالانه این امر و حفظ و صیانت از جایگاه علمی رشته
 دندانپزشکی و تخصص های مربوطه است.
 ۲ : یهافر و یفنص .
 الف( دخالت بی رویه و بی مورد افراد فاقد صلاحیت در حرفه دندانپزشکی یکی از
 چالش هایی است که جامعه دندانپزشکی کم و بیش با آن درگیر است. جهت حفظ
 شئونات این حرفه و براساس بند )ع( و بند )ط( از ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان
 نظام پزشکی نماینده دندانپزشکان در این سازمان باید حضور فعالانه در جلوگیری
 از گسترش این امر داشته باشد.
 ب( حفظ شئون جامعه پزشکی یکی از مهمترین وظایفی است که براساس بند )ط( از
 ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی به عهده این سازمان می باشد که
 متاسفانه در سالهای اخیر با حجمه بی سابقه ای رو به رو شده است نقش فعال و
 بازدارندهی اعضای سازمان نظام پزشکی و موضع گیری های مشخص در این زمینه
 می تواند به تحقق این امر کمک کند.
 ج( موضوع تعرفه گذاری در روند درمان از موضوعات بسیار مهمی است که
 متاسفانه اختیار این کار از سازمان نظام پزشکی سلب گشته اما براساس بند )ک( از
 ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی اظهار نظر و مشارکت فعال حداقل
 کاری است که نمایندگان دندانپزشک در این سازمان در جهت تعرفه گذاری دقیق
 می تواند انجام دهد. با توجه به اشراف انجمن مادر و انجمن علمی به این موضوع
 بهتر است که کمیته ای با حضور منتخبین انجمن ها و منتخبین دندانپزشک نظام
 پزشکی در این امر فعالیت کافی داشته و هرگونه نظر مشورتی در این زمینه با
 هماهنگی انجمن های علمی درگیر صورت پذیرد. واضح است که فعال سازی شرکت
 های بیمه گر در دندانپزشکی می تواند به حل بسیاری از معضلات در این زمینه کمک
 کند.
 د( براساس بند )ل( از ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی اظهارنظر و
 مشارکت فعال در تعیین یا تجدید نظر در میزان مالیات به عهده سازمان گذاشته
 شده است و همانطوری که در سال گذشته مشاهده شد متاسفانه سازمان نظام
 پزشکی کمک شایانی در این راستا ننموده است. پیشنهاد واضح اینجانب در این زمینه
 علاوه بر مشارکت فعال در تعیین یا تجدید مالیات که براساس قانون اختیار آن به
 این سازمان داده شده است ایجاد یک بخش کارشناسی و حقوقی با کمک انجمن های
 مادر و انجمن های تخصصی در فصل ابراز اظهارنامه های مالیاتی جهت دادن
 راهنمایی های لازم به همکاران دندانپزشک می باشد.
 ه( دندانپزشکی باید جزو حِرف سخت طبقه بندی گردد و لذا شاغلین به این حرفه
 در زمینه بهبود بیمه و بازنشستگی باید تحت حمایت سازمان نظام پزشکی قرار گیرد.
 براساس بند )ش( از ماده ۳ فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی می توان به عنوان
 نماینده دندانپزشکان در این زمینه اظهار نظر و دخالت به جا انجام داد.
 و( صدور پروانه اشتغال برای افرادی که در دوره طرح می باشند و یا مشغول
 گذراندن ضریب K هستند در ساعات غیر موظف اداری می تواند بسیاری از مشکلات
 جوانان فارغ التحصیل این صنف را حل کند. رایزنی فعال با وزارت بهداشت درمان و
 آموزش پزشکی در جهت حل مشکلات این عزیزان از اهداف و برنامه های نماینده
 دندانپزشکان سازمان باید باشد.
 ز( معقول سازی میزان و چگونگی گذراندن طرح های تخصصی از خواسته های به
 حق جامعه متخصصین دندانپزشکی است که متاسفانه با توجه به تاسیس بی رویه
 دانشکده های دندانپزشکی چالش بسیار جدی را برای همکاران متخصص جوان ایجاد
 کرده است. رایزنی فعال و مشارکت در این مورد با وزارت بهداشت و دبیرخانه
 آموزش دندانپزشکی می تواند راهگشای این مشکل باشد.
 ح( حل مشکل تاسیس مطب در محل مسکونی که اخیر به بهانه های مختلف توسط
 شهرداری به خصوص در تهران ایجاد مشکلات فراوانی را برای همکاران محترم
 دندانپزشکی نموده است می تواند کمک شایانی را به همکاران دندانپزشک نماید با
 توجه به وظایف مشورتی و حکومتی سازمان نظام پزشکی مشارکت فعال در تدوین
 قانون و یا آیین نامه مربوطه توسط مراجع ذی صلاح دور از ذهن نیست. لذا نماینده
 دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی باید به طور جد به این موضوع توجه کرده و
 در جهت رفع آن اهتمام ورزد.
 ۳ . انتظامی
 الف ( مهمترین مشکل در این زمینه وجود دادگاههای موازی جهت رسیدگی به
 شکایت های پزشکی است . هم اکنون یک بیمار می تواند در مراجع مختلف به شکایت
 از دندانپزشک خود بپردازد که براساس قوانین مدنی جاری این حق از افراد سلب
 شدنی نیست ولی حداقل کاری که میتوان براساس بند )الف-و-ز( از ماده ۳ فصل
 دوم قانون سازمان نظام پزشکی انجام داداظهار نظر مشورتی در تهیه لوایح یا طرح
 هایی است که کمیسیون کارشناسی رسیدگی به این شکایات را فقط در یک جا و آن
 هم نظام پزشکی برقرار نماید تا از تکرار کمیسیون های مختلف در سازمان نظام
 پزشکی ، پزشکی قانونی و سایر مراجع ذی صلاح به دفعات متعدد خودداری گرددو
 نظریه کمیسیون نظام پزشکی نافذ برای کلیه مراجع قضایی باشد.
 ب( مسئله مهم دیگر انتظار جامعه دندانپزشکی در حفظ شأن و منرلت آنها هنگام
 مراجعه به مراجع قضایی است که متاسفانه در سال های اخیر به کررات مشاهده
 شده است که برخورد های مناسب با این صنف صورت نمی گیرد لذا نقش فعال
 سازمان نظام پزشکی در تصحیح این امر مد نظر است.
 ** یکی از برنامه های مهم اینجانب ایجاد یک وبسایت جهت ارتباط مستمر با
 همکاران دندانپزشک به منظور انعکاس مشکلاتشان می باشد. همچنین در صورت
 انتخاب به عنوان نماینده دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی، همکاری با انجمن
 مادر حضور فعال در جلسات و ایجاد یک گروه مشاوران در این زمینه از اعضای فعال
 انجمن مد نظر است. به نظر اینجانب تنها در صورتی می توان برای حل معضلات
 فوق مثمر ثمر بود که با راههای گوناگون از اتاق شیشه ای خارج و در بطن جامعه
 دندانپزشکی قرار گرفت

 بورد تخصصی جراحی فک و صورت از دانشگاه شهید بهشتی

 سال ١٣٨٢

 سمت ها:

 ۱٫ دانشیار و مدیر گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد دندانپزشکی

 ۲٫ رئیس بخش جراحی دهان فک و صورت بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد دندانپزشکی

 ۳٫ رییس مرکز تحقیقات جمجمه و فک و صورت آزاد اسلامی تهران

 ۴٫ دارای بورد تخصصی در رشته جراحی دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ICOI 5. فلوشیپ ، مسترشیپ و دیپلمات

 منطقه خاورمیانه IAMDI 6. رییس آکادمی بین اللمللی

 ۷٫ سرپرست تخصصی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی تهران، بیمارستان بوعلی بین سالهای

 ١٣٨٩ تا ١٣٩٢

 ۸٫ بنیانگذار بخش جراحی فک وصورت بیمارستان بوعلی در سال ١٣٨٧

 ۹٫ کارشناس تخصصی رشته جراحی دهان،فک وصورت در هیات های بدوی، تجدید نظر وعالی سازمان نظام

 پزشکی ایران

 ۱۰ . کارشناس تخصصی رشته جراحی دهان فک و صورت در سازمان پزشکی قانونی

 ۱۱ . رییس کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک وصورت ایران

 ۱۲ . دبیر اجرایی ششمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک وصورت ایران

 ۱۳ . دبیر علمی سومین همایش ایمپلنتولوژی خلیج فارس و یازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و

 صورت ایران

 ۱۴ دبیر علمی اولین سمپوزیوم بین المللی بایو ماتریال ایران و ریس دومین کنگره بین المللی بایوماتریال . .۱۴

 ایران

 ۱۵ . عضو هیات عالی اجرایی کنگره جراحی دهان، فک و صورت ایران

 ۱۶ . عضو هیات داوری مقالات کنگره جراحی دهان، فک و صورت ایران

 ۱۷ . عضو هیات طرح سوال آزمونهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ١٣٩٠

 Pub Med Index)) دانشگاه تهران JOD 18 . عضو هیات داوری نشریه انگلیسی زبان

 IJDCR 19 . عضو هیات تحریریه نشریه انگلیسی زبان

 ۲۰ . عضو انجمن جراحان دهان و فک و صورت آمریکا

 ۲۱ . عضو انجمن بین المللی جراحان دهان و فک و صورت

 ۲۲ . برگزیده پژوهشگر نمونه در اولین دوره انتخاب پژوهشگر دانشکده سال ۱۳۸۹

 ۲۳ . برگزیده پژوهشگر نمونه در جشنواره پژوهشی دانشکده در سال ۱۳۸۳

 ۲۴ . داور نشریات علمی – پژوهشی تخصصی

 JRDS • نشریه

 Trauma Monthly (PubMed Index) • نشریه انگلیسی زبان

 JOD (Pub Med Index) • نشریه انگلیسی زبان

 ۲۵ . مدیر گروه جراحی دهان و فک و صورت ، پریودونتولوژی و پروتز دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال

 ١٣٨٢ تا ١٣٨۴

 تالیف کتاب

 A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery vol 2. Intech 2015: facial augmentatio . .1

 A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: officed-based facial cosmetic . .2

 procedures. Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.

 A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: facial sculpturing by fat grafting. .3

 Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.

 4. راهنمای بیماران متقاضی جراحی دهان، فک و صورت. دانستنیهای جراحی زیبایی صورت. انتشارات دختر

 ISBN 978-600-94543-0-3 :9 . آفتاب ۱۳۹۳

 تشویق ها و تقدیر ها

 ۱٫ تشویق نامه با درج در پرونده در دوره رزیدنتی به عنواننفر اول امتحانات ارتقا در پنج سال متوالی از

 ریاست بخش جراحی دهان، فک و صورت و سرپرست تخصصی

 ۲٫ تشویق نامه از سرپرست تخصصی و ریاست دانشگاه به دلیل احراز رتبه بورد سال ۱۳۸۲

 ۳٫ تشویق نامه با درج در پرونده به علت راه اندازی و تاسیس بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان

 بوعلی در سال ۱۳۸۷

 ۴٫ تقدیرنامه از رییس دانشکده در سال ۱۳۸۴

 ۵٫ تقدیرنامه به دلیل برگزاری کنگره های چهارم و ششم و یازدهم انجمن جراحان دهان، فک و صورت

 ۶٫ تقدیرنامه های متعدد از انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران ، انجمن گوش و حلق و بینی ، انجمن

 ارتودنتیستهای ایران و انجمن پروستودونتیستهای ایران به دلیل انجام سخنرانی های علمی

 ۷٫ تقدیرنامه به دلیل مدیریت در احراز رتبه اول و سوم بورد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت در سال

 ۱۳۹۲ توسط رزیدنتهای بخش

 مقالات

 Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw : A case report .1

 Dr F Sarkarat, Dr M Sohrabi, Dr H Mahaseni aghdam, Dr N Afsar, JRDS:

 Volume 10, Number 2 (7-2013)

 Conservative approach for ameloblastoma in an adolescent patient : A case report and review of .2

 litratures

 Dr F Sarkarat, Dr MH KALANTAR MOTAMEDI, Dr AR TOOTOONCHIAN, Dr AR Modarresi, Dr S

 MORTEZAEI,

 JRDS: Volume 12, Number 2 (7-2015)

 Platelet-rich plasma in treatment of zoledronic acid-induced bisphosphonate-related .3

 osteonecrosis of the jaws. Trauma Mon. 2014 April; 19(2).

 The Effect of fat injection and its combination whit platelet –rich plasma on facial wrinkles and patient .4

 satisfaction. : Thrita .2014 December;3(4):e22290

 Mandibular reconstruction using custo .5

 m-made titanium mesh tray and autogenous bone graft: a case report: Thrita. 2014 December; 3(4):

 e22291.

 The effect of adding fentanyl to epinephrine-containing lidocaine on the anesthesia of maxillary .6

 teeth with irreversible pulpitis: a randomized clinical trial. Iran Endod J. 2014 Fall; 9(4):290-4

 Effect of an oleous calcium hydroxide suspension on pain and complications after surgical removal .7

 of impacted third molars IJDS: 11.1:2014 p: 12-23

 Histopathological Changes in Dental Follicles of Bone-impacted vs. Partially Bone-impacted 3rd .8

 Molars. Research Article Oral Hyg Health 2014, 2:120

 Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw: A case report: JRDS: 2013. 10 (2), 144-148 .9

 Analysis of stress distribution on fixation of bilateral sagittal split ramus osteotomy with resorbable .10

 plates and screws using the finite-element method. J Oral Maxillofac Surg, 2012 Jun; 70(6):1434-8.

 Biomechanical Stress Distribution on Fixation Screws Used in Bilateral Sagittal Split Ramus .11

 Osteotomy: Assessment of 9 Methods via Finite Element Method. J Oral Maxillofac Surg 2010

 68:2765-2769.

 Trigeminocardiac reflex during Le Fort I osteotomy: a case-crossover study. Oral Surg Oral Med .12

 Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 110:178-181

 Ridge preservation with osseo+ compared to cenobone for implant site development : a clinical .13

 and histologic study in humans : JRDS fall 2010 , Volume 7 , Number 3 (25); Page(s) 1 To 7

 Orthognathic surgery with facial plastic surgery: yes or no? International Journal of Oral and .14

 Maxillofacial Surgery 2009, 38:5:472

 Use of temporalis fascia for facial augmentation. International Journal of Oral and Maxillofacial .15

 Surgery 2009, 38:5:499

 Selecting the osteotome in rhinoplasty. Aesthet Surg J. 2009 Jul-Aug; 29(4):335. .16

 Determination of the most appropriate stress distribution by finite element analysis in fixation with .17

 resorbable screws after bilateral sagittal split ramus osteotomy surgery JDM: 2009,22 (3), 78-85

 Assessment of the effectiveness of lidocaine+ fentanyl and lidocaine on depth and duration of .18

 anesthesia of inferior alveolar nerve blocks, JRDS: Fall 2009, Volume 6, Number 3 (21); Page(s) 9 to

 17.

 Effectiveness of chlorhexidine gel on healing and pain control after third molar extraction: JRDS .19

 Summer 2009, Volume 6, Number 2 (20); Page(s) 18 to 24

 Assessment of power of panoramic radiographic findings in diagnosis of relation between inferior .20

 alveolar canal and impacted third molar in mandible. JRDS: SPRING 2008, Volume 5, Number 1;

 Page(s) 55 To 61

 Facial contouring review of 100 cases and new concepts. International Journal of Oral and .21

 Maxillofacial Surgery 2007, 36:11:973

 Epidemiologic assessment of odontogenic keratocyct in patients referred to taleghani hospital, .22

 Tehran 1991-2002: Summer 2004, Volume 22, Number 2; Page(s) 228 to 238.

 A Study of the Relationship between Ameloblastoma and Human Papilloma Virus. J Oral .23

 Maxillofac Surg.2003 61:4

 Concurrent recurrence of rickets and mandibular giant cell granuloma , Journal of Medical Council .24

 of I.R.I 2002 17-20

 Prevalence and etiology of soft tissue damages caused by removable denture, SBUMSDJ: .25

 Summer 2002 , Volume 20 , Number 2; Page(s) 177 To 184

 Epidemiologic assessment of Ameloblastoma in patients referred to taleghani hospital, Tehran, .26

 1990-1999, SBUMSDJ: Summer 2002, Volume 20, Number 2; Page(s) 252 to 259.

 Epidemiologic assessment of maxillofacial traumatic patient’s referred to taleghani general .27

 hospital, Tehran – ۱۹۹۵, SBUMSDJ: Spring 2001, Volume 19, Number 1; Page(s) 55 to 61.

 دوره های تکمیلی گذرانده شده

 ICOI 1. دیپلمات ماسترشیپ و فلوشیپ

 آلمان، ژانویه ۲۰۰۷ ، Maxillofacial Reconstruction and Esthetic Procedures 2. دوره تخصصی

 ۳٫ دوره تخصصی مواد جایگزین استخوان . پاریس، سال ۲۰۰۶

 کشور آلمان ، ژانویه ۲۰۰۶ SIS Sinus Implant Stabilizer) ) 4. دوره

 آلمان، سال ۲۰۰۶ Implantology 5. دوره

 سال ۲۰۰۴ ، ، victor babes دانشگاه facial esthetic surgery 6. دوره

 امارات متحده عربی، دبی،سال ۲۰۰۴ ، Implantology 7. دوره تخصصی

 همایش ها و سمینارها

 ۱٫ ارایه بیش از ۷۰ سخنرانی در همایشهای ملی و بین المللی.

 ۲٫ همکاری در اجرای بیش از ۴۰ کارگاه آموزشی به عنوان مدرس و سخنران در زمینه های جراحیهای زیبایی و

 بازسازی فک و صورت ، ایمپلنت و …

 ۳٫ سرپرستی بیش از ۴۰ پایان نامه دوره دکترای عمومی و تخصصی

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •