قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

متن قانون:

ماده ۱

وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عبارتنداز :
۱- تدوین و ارائه سیاستها،تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش ، خدمات بهداشتی ، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی.
بند۲(اصلاحیی مصوب ۵/۱۰/۱۳۷۵)- تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا در زمینه بهداشت محیط، کنترل و مدارس، آموزش بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط.۱
۱- آیین نامه بهداشت محیطمصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیات وزیران به استناد این بندبه تصویب رسیده است که ماده(۴) آن متضمن تشکیل «کمیته حفاظت ازمنابع آب آشامیدنی » به شرح زیر می باشد:
ماده ۴- به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی – اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفی شهر و روستا، کمیته ای با نام«کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی» زیر نظر استاندار با عضویت مدیران وروسای اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آب منطقه ای استان، جهاد سازندگی استان ، برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل می شود تاموارد زیر را بررسی و اقدام نماید :
۱- اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامین آب آشامیدنی از سرویس که براساس گزارش اداره کل بهداشت محیط، آلوده شده اند ، اعم از چاهها ، چشمه ها و قناتها.
۲- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود بر اساس دستورالعملهایی که توسط دستگاهای ذیربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته می رسد.
۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظورحفظ حریم مناطقی که در آینده برای تامین آب شهرهااز طریق دستگاهها ذیربط پیشنهاد می شود. ۴- اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب و چگونگی مقابله با آنها .
تبصره – در ابتدا، اداره کل بهداشت محیط موظف است نواقصی را که موجب آلودگی منابع آب می گردد به دستگاه ذیربط اعلام کند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نماید. در صورتی که امکانات دستگاهها برای رفع نواقص کفایت ننماید ، مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد.
تبصره های ۱(الحاقی ۵/۱۰/۱۳۷۵)- کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی (سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی(سازمان حفظ نباتات)همچنان به قوت خود باقی است.اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایت ضوابط مربوط می باشند. تبصره ۲(الحاقی ۵/۱۰/۱۳۷۵)- آیین نامه مربوط به کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت وزارتخانه های جهادسازندگی،کشاورزی، صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳- ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.
۴- تعیین رشته ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی. تبصره۱(اصلاحی ۴/۱۰/۱۳۷۰)- جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور،شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می شود. ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره ۲- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.
نحوه نظارت وزارت فرهنگ وآموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه ای که با اختیارات و مسؤولیتهای وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.
تبصره۳ (الحاقی۴/۱۰/۱۳۷۰)- به منظور جبران کمبود نیروی انسانی وبه کارگیری هر چه سریعتر کادر مورد نیاز از افراد ارزشیابی شده فوق و یا افراد دیگر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که فارغ التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاری و پرستاری و مامایی را تا تعیین تکلیف آنها از طرف گزینش به کار گمارد و چنانچه پس از یک سال از شروع کار آنها نظریه ای دال بر عدم صلاحیت آنها اعلام نگردد به استخدام قطعی آنان اقدام شود.۱
۱- از قانون اصلاح بعضی ازمواد مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷٫
الف- ماده ۲۰ اصلاحی – به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مطرح در ماده یکم عهده دار مسؤولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع داروو مواد بیولوژیک ، کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضا زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
۵- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته های پزشکی و زمینه های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد و گسترش موسسات و واحدهای پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه های موسسات تحقیقات پزشکی.۱
۱- قانون راجع به «ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی»
ماده واحده – به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه ای و تنظیم آمار بیماریهای سرطانی ، کلیه مؤسسات درمانی ، آزمایشگاههای آسیب شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و نمونه ای را که به عنوان «تشخیص درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه برداری می شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند. تبصره ۱- متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ما از تاریخ تصویب تهیه و پس از تأیید وزیر بهداری قابل اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
۶- برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی – درمانی)کشوربا تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.
۷- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی درحدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه های درمانی.
تبصره – وزارت جهادسازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات بهداشتی درمانی مناطق روستایی و عشایری کمک خواه نمود.
۸- تأمین منابع مالی با بهره گیری از اعتبارات عمومی ، حق بیمه ، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.
۹- تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی ، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.
۱۰- تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده ها و افراد بی سرپرست و نیازمندو معلولین جسمی ، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و نظارت بر این اقدامات.
۱۱- تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به :
الف – خدمات بهداشتی ، درمانی، بهزیستی و دارویی.
ب- مواد دارویی، خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، آزمایشگاهی ، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج – بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق.
۱۲- صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های :
الف – مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی .
تبصره – صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.
ب- ساخت فرآورده ای دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی،آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و موادمصرفی پزشکی و توانبخشی.
۱۳- انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند«ب» از قسمت (۱۲) ماده(۱)و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند«الف» و «ب» ماده ۱۲٫
۱۴- صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.۱
۱- قانون اجازه تاسیس مطب.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرنوع مطب پزشکان و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه باشد.
تبصره ۱- پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای مطب هستند موظف به درخواست پروانه می باشند و وزارت بهداری مکلف است در محلهای فعلی برای آنان پروانه صادر نماید.
تبصره ۲- پزشکان و دندانپزشکانی که از شروع جنگ تحمیلی(۱/۷/۱۳۵۹) محلهای جنگی و سایر استانهاتغییر محل داده و تهران مطب احداث نموده اند پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل خود می باشند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این قانون از تاریخ تصویب به مدت سه ماه از طرف وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
۱۵- تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی،دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه های در بخش دولتی و غیردولتی وتعیین شهریه آموزشهای غیررسمی و آزاد در زمینه های مختلف علوم پزشکی.
۱۶- تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه هاو خدمات واحدها و مؤسسات آموزش و پژوهشی ، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این مامور براساس استانداردهای مربوطه.۱
۱- از قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی -مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۲۰٫ تبصره ۳- قیمت گذاری هر نوع دارو و مواد بیولوژیک ساخت داخل کشور یا وارداتی توسط کمیسیونی مرکب از اعضا زیر تعیین می گردد: – معاونت اموردارویی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی.
- مدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشور.
- یک نفر داروساز در صنعت داروسازی یا یک نفر متخصص در مواد بیولوژیک و یا یک نفر گیاه شناس بر حسب مورد به دعوت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
- یک نفر نماینده وزارت بازرگانی به معرفی وزارت مذکور.
- مدیرکل امور دارویی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
۱۷- تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری،صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی،آشامیدنی،بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فراورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی،نظارت وکنترل ضوابط مذکور.
۱۸- انجام پژوهش در زمینه طب سنتی وبررسی و تحقیق در زمینه خواص دارویی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش صحیح در زمینه فوق و ایجاد مراکزمناسب برای طب سنتی.

ماده ۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی به شرح زیر خواهد بود:
الف- حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونتهای زیر تشکیل می شود:
۱- معاونت امور آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را به عهده دارد.
۲- معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغ التحصیلان را به عهده دارد.
۳- معاونت امور پژوهشی.
۴- معاونت امور دارویی و غذایی.
۵- معاونت اداری و مالی.
۶- معاونت امور حقوقی و مجلس.
۷- معاونت امور بهداشتی.
۸- معاونت امور درمانی.
۹- معاونت جنگ.
۱۰- معاونت امور فرهنگی.
ب- دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی.
ح- سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان که جایگزین سازمانهای منطقه ای بهداری استانها خواهد بود.
د- سازمانها و شرکتها وابسته.
تبصره ۱- روسای دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی مراکز استانها(به استثنای استان تهران) به عنوان قائم مقام وزیر در استان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲- در استانهایی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان زیر نظر رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی اداره خواهد شد.
تبصره ۳- سازمانهای منطقه ای بهداشت، درمان و بیمارستانهای تابعه و بیمارستانهای دانشکده های پزشکی دارای اختیارات اداری و مالی بوده و مشمول ماده(۴) قانون تعدیل نیروی انسانی نخواهند بود.(۱)
به موجب ماده(۱)مصوبه شماره۷۴۴۷/د ش مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ شورای عالی اداری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۲ سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها در دانشگاههاو دانشکده های علوم پزشکی کشور ادغام و به «دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی» نامیده شده اند.ماده(۲) مصوبه مذکور برای سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان تهران تعیین تکلیف نموده است.به مصوبه مذکور که پس از این قانون درج شده است مراجعه شود.
تبصره ۴- مرکز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان مسؤول برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه های بهداشتی و اجرای برنامه های نمونه ای در سطح استان در چهارچوب سیاستها وخط مشی های وزارتخانه می باشد و دارای اختیارات اداری و مالی و خدمات پشتیبانی خواهد بود.
تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در صورت نیاز معاونتهایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد یا حذف نماید.

ماده ۳

وظایف و اعتبارات آموزشی ونیروی انسانی آموزش دهنده انستیستوعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران برحسب تشخیص وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران منتقل می گردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی منتقل می شود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور را تشکیل دهد.(۱)
۱- قانون اساسنامه انستیتو تحقیقات و تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ تصویب و در این مجموعه نیز درج شده است.
این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مزبور انجام وظیفه خواهد نمود. تبصره – اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتی موضوع ماده(۵) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهارماه توسط وزارت مذکور تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید(۲)
۲- به زیر نویس شماره (۱) صفحه قبل مراجعه شود.

ماده ۴

لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه مرکزی وزارتخانه و مؤسسات آموزشی وابسته به این وزارت منتقل می شوند.

ماده ۵

به منظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفایی علمی کشور، فرهنگستان علوم پزشکی به یاست وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.(۱)
۱- اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی ، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۶۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بعدا به موجب مصوبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۳ به نهاد ریاست جمهوری وابسته شده است.
آیین نامه اجرایی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند با مشارکت بانکهاو تعاونیها و بخش خصوصی و یا هریک از آنها اقدام به ایجاد بیمارستانهایی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستناهای مذکور مطابق قانون تجارت و به صورت شرکت با حداقل ۵۱% سهم دولت خواهد بود. تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محلهای نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانه داری کل از طریق بودجه کل کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفا به مصرف ایجاد یا تکمیل و یا تجهیز مراکز درمانی وبهداشتی دیگر در سایر شهرستانها برسد.

ماده ۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبورمی تواند: ۱- مرکز تحقیقاتی و پژوهشی پزشکی.
۲- شرکت خدماتی برای ارائه خدمات تدارکات تخصصی .
۳- شرکت خدماتی برای انجام نگهداری و تعمیرات تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی
۴- شرکت تولیدی برای پژوهش و ساخت تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی.
۵- شرکت تولیدی برای تهیه دارو و مواداولیه دارویی و مواد بیولوژیک.
۶- شرکت خدماتی برای ورود و توزیع دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و توانبخشی
۷- شرکت خدماتی برای نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی بیمارستانها، دانشگاهها، دانشکده ها و ساختمانهای اداری وزارتخانه در سطح کشور.
۸- شرکت خدماتی برای نظافت بیمارستانها، دانشکده ها و ساختمانهای وزارتخانه در سطح کشور ایجاد نماید.
تبصره – اساسنامه مراکزو شرکتهای فوق الذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸

حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده(۱۱) قانون تشکیل این وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •