قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

ماده واحده

تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌کشور مصوب ۱۳۶۵٫۳٫۱ الحاق می‌گردد:
‌تبصره ۱ – حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند‌پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها و‌مراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند. ‌تبصره ۲ – هر گونه خدمت اولیه اعضای هیأت علمی مشمول این قانون از قبیل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجوئی اعزام به جبهه و خدمت‌سربازی در پادگانهای نظامی در احتساب دوره ضرورت منظور می‌گردد. خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی انجام می‌دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا مؤسسه متبوع خود دارد، احتساب می‌گردد. قرارگاه ستاد نیروی‌آموزش‌دهنده مکلف است در پایان دوره ضرورت، حسب گواهی وزارتخانه مربوط، کارت پایان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوطه‌ارسال نماید

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •