گزارش تصویری از هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان

گزارش تصویری از هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران روزهای دوم تا چهارم مرداد ۹۸ در محل دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار شد

AEEDC Dubai night 2017

AEEDC Dubai night 2017

AEEDC Dubai night 2017

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی