فعالیت‌های انجمن دندانپزشکی مازندران- ساری از سال 94 الی 97

فعالیت‌های انجمن دندانپزشکی مازندران- ساری از سال 94 الی 97

روابط عمومی انجمن دندان‌پزشکی ایران

AEEDC Dubai night 2017

AEEDC Dubai night 2017

AEEDC Dubai night 2017

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز دوم

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

ایدک 2017 - گزارش تصویری - روز اول

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی

نخستین جشنواره فرهنگی هنری دندانپزشکان - کتابخانه ملی