اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

اصلاح و تکمیل قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاهها در رابطه با ترکیب هیأت های مذکور (مصوب دویست و سی نهمین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ شواری عالی انقلاب فرهنگی)

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوبه ۱/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوبه ۱/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوبه ۱/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه های بعدی

قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه های بعدی

مصوبهبه موجب مصوبه جلسه ۲۵/۱/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهنگستانها بر مبنای تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه به عنوان مؤسسه پژوهشی تلقی شده و بنابراین می توانند از قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی استفاده نموده و بهره مند شوند. مصوب جلسات ۱۸۱و ۱۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷

قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

قانون صندوق رفاه دانشجویان و الحاقیه بعدی

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

قانون نحوه تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی کشور

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوبه ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) قانون نحوه تأمین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷

قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷

قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷

10