برگزاری نخستین جلسه کمیته دانشجویی جامعه دندانپزشکی ایران

برگزاری نخستین جلسه کمیته دانشجویی جامعه دندانپزشکی ایران

نخستین جلسه کمیته دانشجویی جامعه دندانپزشکی ایران با حضور دکتر تاجرنیا (ریاست هیئت مدیره جامعه) و دکتر دلورانی (دبیر کمیته دانشجویی و عضو هیئت مدیره) روز دوشنبه ۱۴ مردادماه ۹۸ با گردهمایی اکثریت اعضا در محل جامعه دندانپزشکی ایران تشکیل شد.

1