هیئت مدیره انجمن

اعضای هیت مدیره:

دکتر علی تاجرنیا : رئیس هیات مدیره                                            دکتر شفیع جعفری: بازرس

دکتر امیر رضا رکن : نایب رئیس هیات مدیره                                دکتر امیر حسین پور فرید:  بازرس علی البدل 

دکتر سعید ساعی :  دبیر هیات مدیره 

دکتر عباس دلورانی : خزانه دار

دکتر کاوه سیدان : مسئول کمیته بین الملل

دکتر بهزاد فرخزاد : مسئول کمیته علمی

دکتر همایون فراست : مسئول کمیته شعب

دکتر محسن امین سبحانی: مسئول کمیته اطلاع رسانی

دکتر مهدی جوان: مسئول کمیته عضویت