هیئت مدیره جامعه

اعضای هیئت مدیره:

دکتر علی تاجرنیا : رئیس هیئت مدیره 

دکتر عباس دلورانی  : نایب رئیس 

دکتر همایون فراست  :  خزانه دار 

دکتر سعید ساعی : دبیر هیئت مدیره 

دکتر علیرضا جهانگیر نیا : عضو هیئت مدیره

دکتر مهراب زارعی : عضو هیئت مدیره 

دکتر نازیلا شهبازی :  عضو هیئت مدیره

دکتر بهنام عباسیان : عضو هیئت مدیره

دکتر بهزاد فرخ زاد : عضو هیئت مدیره 

دکتر امیر حسین مجیدی : عضو هیئت مدیره 

 

بازرس:

دکتر کوروش رحیمی

مدیر اجرایی:

دکتر سید محمود میران