عضویت
همکاران ارجمند

شرایط ثبت نام در شصتمین کنگره و نمایشگاه مجازی جامعه دندان پزشکی ایران(اکسیدا 2020) – 13 لغایت 16 آبان ماه 1399

  • تعریف عضویت:

همکارانی که در سال 99 حق عضویت جامعه دندان پزشکی ایران را (آنلاین) پرداخت نموده اند عضو جامعه محسوب می شوند.

  • هزینه ثبت نام در کنگره مجازی:
  1. همکاران عضو جامعه می توانند با پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال نسبت به ثبت نام در کنگره اقدام نمایند.
  2. همکاران غیر عضو می توانند با پرداخت 5 میلیون ریال نسبت به ثبت نام در کنگره اقدام  نمایند.
  3. همکاران عضو جامعه می توانند بدون کسب امتیاز در کنگره حضور یابند.
  4. ضمنا کلیه همکارانی که در سال 98 نسبت به ثبت نام در اکسیدا 2020 اقدام نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه جامعه دندان پزشکی ایران ندارند.